Се внесува новонабавната вредност/цена на возилото
Пример BMW
Пример 320d
Мејл адреса на која сакате да Ви ја доставиме понудата
Датум и време кога да Ве контактира нашиот агент доколку се потребни дополнителни информации
: