Пријави штета Имот

Се внесува местото/адресата на настанување на штетата
Пример пукната цевка од парно
Датум на настанување на штетата
Прикачете слика од оштетувањето
Мејл адреса на која сакате да Ви ја доставиме листата на потребна документација за пријава на штета
Датум и време кога да Ве контактира нашиот вработен доколку се потребни дополнителни информации
: