Се внесува местото на настанување на штетата
Пример предно лево крило, преден браник...
Датум на настанување на штетата
Мејл адреса на која сакате да Ви ја доставиме листата на потребна документација за пријава на штета
Датум и време кога да Ве контактира нашиот вработен доколку се потребни дополнителни информации
: