За Кроација Осигурување


Визија

Веќе 130 години, ги чуваме вредностите кои нашите луѓе ги создаваат. Со модерните деловни решенија создаваме темели за сигурна иднина, и на тој начин ја обезбедуваме нашата лидерска позиција.

Наши вредности

Силата на Кроација осигурување е во нашите осигуреници, кои на современ и одговорен начин пристапуваат кон секојдневните активности. Благодарение на тоа, ние сме ориентирани кон:

Фокус кон осигурениците

Во центарот на нашето работење се нашите осигуреници. Како би ги задоволиле нивните потреби, настојуваме да ги оптимизираме деловните процеси и да ја подобриме достапноста преку развој на продажната мрежа како и со воведување на дигитални технологии.

Стручност

Со едукација и проактивен пристап кон секој вработен, ја креираме и зацрвстуваме нашата стручност во секојдневното работење

Брзина

Со оптимизација на деловните процеси и развој на дигитални решенија како и брзо донесување на одлуки, го поедноставуваме нашето работење за доброто на нашите клиенти.

Доверба/одговорност

Со одговорно управување на ресурсите, како и фер и навремена обработка на штети, го исполнуваме нашето ветување кон своите осигуреници.

Иновативност

Во склад со светските трендови во осигурителната индустрија, го поттикнуваме размислувањето надвор од рамките и промовираме култура на иновации во нашата компанија.

 

Privacy Policy